.RU

4 нұсқа 2016 № өзгеріс Тіркеу күні

Дата09.09.2017өлшемі364.31 Kb.PhD докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмысы туралы ереже
4 нұсқа 2016 № өзгеріс Тіркеу күні:
ҚҚЭУ-Е-53-2016


21 беттің беті
 1. Тағайындалуы мен қолдану ауқымы: аталған Ереже ҚҚЭУ кафедралары мен бөлімшелерінде докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, жоспарлау және жүргізу тәртібіне қойылатын жалпы талаптарды, PhD философия докторларын, бейіні бойынша докторлар дайындауға қатысу және қамтамасыз етуін белгілеу мақсатында әзірленеді.
 1. Нормативтік сілтемелер

Аталған ережеде келесі нормативтік құжаттарға сілтемелер қолданылады:


2.1

Қазақстан Республикасының «Білім туралы заңы»

27.07.2007 ж. (өзгертулер мен толықтырулары 13.01.2015 ж.)


2.2

Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы заңы»

18.02.2011 ж.

(өзгертулермен 13.11.2015ж.)
2.3

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт Докторантура

13.05.2016ж. №292 ҚР үкіметінің шешімі


2.4

Ғылыми атақ тағайындау тәртібі

31.03.2011 ж. №127 ҚР БҒМ бұйрығы

(өзгертулер мен толықтырулары 30.05.2013 ж.)
2.5

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің типтік ережелері

17.05.2013 ж. №499 ҚР үкіметінің шешімі

(өзгертулер мен толықтырулары 19.12.2014 ж.)
2.6

ҚҚЭУ-ПК-19-2013 «Жоғары оқу орнынан кейінгі және

қосымша білім беру процесінің картасы»27.05.2013г. 1. Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар.

  1. 3.1. Терминдер мен анықтамалар:

Ғылым

табиғат, қоғам және ойлау заңдарын зерделеу, табиғат байлықтарын ұтымды,тиімді пайдалану және қоғамды тиімді басқару мақсатында болмыс туралы обьективті білімді тұжырымдау және теориялық жүйелеу оның функциясы болып саналатын,адам қызметінің аясы;

Философия (PhD) докторы, бейін бойынша доктор

докторантураның кәсіби оқу бағдарламаларын сәйкес мамандықтар бойынша және диссертацияны қорғаған тұлғаларға берілетін академиялық дәреже;

Ғылыми-зерттеу жұмысы


белгілі бір пәндік ауқымда жаңа білім алумен аяқталатын, нақты обьектіге немесе қызмет пәніне теориялық, эксперименттік зерттеуді орындаумен байланысты, докторант қызметі;

Докторлық диссертация

Теориялық ережелер өңделген докторанттардың дербес зерттеу нәтижелерін жинақтауды білдіретін ғылыми жұмыс, оның құндылығы жаңа ғылыми жетістік немесе ғылыми әлеуметтік-мәдени, экономикалық маңызы бар мәселені шешу немесе ғылыми негізделген техникалық, экономикалық және технологиялық шешімдер айқындалған,оның ішінде ел экономикасының дамуына үлес қосатын енгізулерді квалификациялауға жатады;

ҒЗЖ туралы есеп

ғылыми-зерттеу жұмысы туралы жүйеленген мәліметтерден тұратын, ғылыми-зерттеу үдерісі мен нәтижелерін сипаттайтын құжат.


3.2 Қысқартулар:


ДҒЗЖ

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы

ҚҚЭУ

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті

ЖООК және ҚББД

Жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім беру Департаменті 1. Жауапкершілік.

ҚҚЭУ-дегі докторларды даярлауды қамтамасыз ететін кафедралардың меңгерушілері, докторанттардың ғылыми жетекшілері, лауазымдық міндеттерінің шегінде ЖООК және ҚББД қызметкерлері, аталған Ереженің орындалуына жауап береді.

 1. Сипаттама.

  1. 5.1. Жалпы ереже.5.1.1. Ғылыми-зерттеу жұмысының мақсаты – экономикалық құбылыстарды ғылыми тану әдістемесін меңгеретін және заманауи экономикалық мәселелерге зерттеу жүргізген кезде ғылыми әдістерді қолдана алатын докторантты дайындау, докторлық диссертация жазу және ойдағыдай қорғау оның негізгі нәтижесі болып саналады.

5.1.2. Ғылыми-зерттеу жұмысының міндеттері:

- заманауи формацияға сай жоғары, кеңейтілген білімді бекітіп, меңгерген сапалы мамандарды даярлау;

- сын көзімен талдау және теоретикалық концепцияларды экономика және басқару аясында тәжірибелік тұрғыда жүзеге асыру мақсатында және халықаралық деңгейде мақұлдауды меңгеру үшін докторанттардың қабілеті мен талабын жетілдіру;

- өзіндік және мамандық жолында өсу, жаңа білімдерді өзіндік шығармашылық меңгеру және белсенді өмір мансабында докторанттың қабілетін қалыптастыру;

- докторанттарға экономика және басқарудың заманауи бағыттарын білімнің жеке траекториясы бойынша таңдау мүмкіндігін беру.

5.1.3. Докторлық бағдарламаны жүзеге асыратын кафедра, бағдарламаның ғылыми-зерттеу бөлігі бойынша докторант даярлауға қойылатын арнайы талаптарды анықтайды:

- білімін тұрақты жаңартып отыру шартына сай ғылыми және басқарушылық қызмет аясында қоғамның модернизациясын білу;

- экономика және басқарудың тәртіптері мен мәселелері бойынша өзіндік ғылыми-зерттеу қызметін жүргізу;

- заманауи техникалық құралдарды қолдана отырып ақпаратты тәжірибелік өңдеу және жіберуді білу;

- ұйымның басқарушылық, экономикалық, коммерциялық тиімділік қызметінің талдамалық есебінің құрылымын білу;

- ел экономикасы дамуының бағытын болжауды білу;

- экономика және басқару аясында маңызды мәселелердің шешімдерін қабылдауға қажетті заманауи әдістер мен мамандандырылған білімдерді меңгеру.

5.1.4. ҒЗЖ кеңесші төрағалардың қадағалауымен кемінде 2 адамнан, ғылыми докторлардың ішінен тағайындалған, белгілі ғылым саласында белсенді ғылыми зерттеумен айналысатын және ғылыми жетекшілік тәжірибесі бар, оның біреуі шетелдік жоғары оқу орнының ғалымы болған жағдайда орындалады.

5.1.5. Ғылыми жетекші ДҒЗЖ ұйымдастырылуын, оның сапалы ғылыми және әдістемелік тұрғыдан қойылуын қамтамасыз етуге міндетті.

5.1.6.ДҒЗЖ ұйымдастырылу сапасына докторанттың ғылыми жетекшісі жауап береді .

5.1.7. ҒЗЖ негізгі мазмұны докторанттың жеке жоспарында көрсетіледі.

5.1.8. ДҒЗЖ оқытушымен жүргізілген жұмыс уақыты аралығында (бекітілген кестеге сәйкес) және докторанттың өзіндік жұмысы шеңберінде жүзеге асырылады.


5.2. Докторанттың ҒЗЖ мақсаттары мен міндеттері.
5.2.1. ҒЗЖ доктор даярлау бағыттарының негізгі білім беру бағдарламаларының құрамында, экономика және басқару аясында ғылыми және тәжірибелік сұрақтарды шешуге қабілетті жоғары білікті мамандар қалыптастыруға көмектеседі.

5.2.2. Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмыстарының мақсаты болып мыналар саналады: • жаңа ғылыми негізделген теоретикалық және (немесе) эксперименттік, теоретикалық және қолданбалы тапсырмаларды немесе ғылыми нақты бағыт дамуының аумақты жетістігі болып табылатын нәтижелер алу;

 • заманауи теоретикалық, әдістемелік және ғылымның технологиялық жетістіктерін, техника және өндіріс, заманауи өңделіп базаланатын және компьютерлік технология мен заманауи ғылыми әдістерді қолдана отырып атқарылатын мәліметтерді түсіндіруді меңгеру;

 • нақты тәжірибелік ұсыныстар ұсыну, өзіндік басқарушылық тапсырмалардың құрылымдық функционалдық сипатын шешу;

 • сәйкесінше білім аясында алдыңғы қатарлы халықаралық тәжірибені меңгеру.

5.2.3. Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмыстарының міндеттері болып мыналар саналады:

- ғылыми зерттеуді ұйымдастыру, жоспарлау және жүзеге асыру;

- зерттеу аясында әр түрлі теоретикалық концепцияларды салыстыру және қорытындылардан сәйкесінше ұсыныстарға талдау жүргізу;

- әр түрлі ақпарат көздерінен ақпаратқа өңдеу және талдау жүргізе алу;

-заманауи теориялар мен талдау әдістері негізінде академиялық тұтастылықты сипаттайтын өзіндік ғылыми зерттеу жүргізу;

-жеке бас ғылыми табыстар генерациясы мен ғылыми ұйымдарға хабарлау, ғылыми таным шекарасын кеңейту;

-докторлық диссертациялық жұмыс кезінде тиімді халықаралық тәжірибені қолдану.


  1. Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмыстарының түрлері мен

формалары.

   1. Докторанттың ҒЗЖ негізгі түрлері болып мыналар саналады:

- (PhD) философия докторы бағдарламалары бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы;

- бейіні бойынша доктор бағдарламасы бойынша эксперименттік-зерттеу жұмысы.   1. Ғылыми білім беру бағдарламаларының құрылымы докторанттың ғылыми-зерттеу /эксперименттік-зерттеу жұмысынан, ғылыми мақалалардан, докторлық диссертация жазудан қалыптасады.

   2. (PhD) философия докторы бағдарламалары бойынша оқитындардың ғылыми зерттеу жұмысына қойылатын талаптар:

- қорғалатын докторлық диссертация тақырыбы бойынша мамандықтың негізгі мәселесіне сай болу керек;

- ғылыми жаңалығы мен тәжірибелік маңызы бар өзекті мазмұны болу керек;

- ғылым мен тәжірибенің қазіргі замаңғы технологиялық, әдістемелік, және теоретикалық қол жеткізулеріне негізделуі керек;

- компьютерлік технологияларды қолдана отырып зерттеу мен жұмыс істеу мүмкін болатын қазіргі заманғы әдістерін қолдану;

- заманауи ғылыми зерттеу әдістерін қолдана отырып орындалу керек;

- негізгі қорғалатын ережелер бойынша эксперименттік-зерттеу (әдістемелік, тәжірибелік) тарауларынан тұруы тиіс.

5.3.4 Бейін бойынша доктор бағдарламасы бойынша оқитынның эксперименталды-зерттеу жұмысына қойылатын талаптар:

- докторлық диссертация қорғалатын негізгі мәселелерге сәйкес болу;

- ғылыми жаңалық пен тәжірибелік маңызы бар, өзекті болу;

- өндіріс, техника және ғылымның заманауи қол жеткізулері мен нақты тәжірибелік пікірлерден тұруы;

- алдыңғы қатарлы ақпараттық технологияларды қолданумен жүргізілу;

- негізгі қорғалатын ережелер бойынша эксперименттік-зерттеу (әдістемелік, тәжірибелік) тарауларынан тұруы тиіс.

5.3.5Докторанттың ғылыми- зерттеу (эксперименттік-зерттеу) жұмысымен қоса докторлық диссертацияны орындау 28 кредитті құрайды.

5.3.6 Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы мынадай түрлерде жүзеге асырылуы мүмкін:

- ғылыми-зерттеу жұмыстарының бекітілген жоспарына сәйкес ғылыми жетекшінің тапсырмасын орындау;

- шетелдік ғылыми жетекшінің тапсырмасын орындау;

-кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысу (кафедралық тақырыптар);

- университет, кафедра өткізетін ғылыми және ғылыми-әдістемелік семинарларға қатысу;

- Комитет ұсынған баспаларда ғылыми мақала дайындау мен жариялау;

- Scopus компаниясының мәліметтер базасына кіретін немесе импакт-фактор нөлдік емес Томсон Рейтер (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) компаниясының ақпараттық базасы бар мәліметтер бойынша халықаралық ғылыми басылымдарда мақала дайындау және жариялау;

- халықаралық конференцияның басылымдарында тезистер дайындау және жариялау;

- компьютерлік техникаларды қолдана отырып заманауи өңдеу және мәліметтерді түсіндіру әдістерін қолдану;

- ғылыми зерттеу жұмысының аясына байланысты жобалық құжаттарды және басқа да ережелерді өңдеуге қатысу;

- жалпы университеттік ғылыми зерттеулерге, оның ішінде біріккен ғылыми жобалар мен бағдарламаларға қатысу;

- докторлық диссертацияны дайындау және қорғау.

5.3.7Докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмысын өткізу формалары докторлық диссертация тақырыбы мен бағдарламаларына байланысты өзгертулер мен толықтырулар докторанттың жеке жұмыс жоспарына енгізіледі.

5.3.8 Докторант оқудың алғашқы 2 айы ішінде ғылыми жетекшілерімен бірге, келесі бөлімдер келтірілетін жеке жұмыс жоспарын дайындап, бекітеді:

- жеке оқу жоспары;

- ДҒЗЖ/ДҒЭЖ жеке жоспары;

- тәжірибеден өту жоспары;

- негізі мен құрылымы бар диссертация тақырыбы;

- диссертацияны орындау жоспары;

- ғылыми тәжірибелердің жоспары.

5.3.9 Ғылыми зерттеу жұмысының жеке жоспары семестр мен жылдарға бөлініп оқу бағдарламасын игерудің барлық аралығына құрастырылады. Жеке жұмыс жоспарында диссертациялық зерттеудің тақырыбы, зерттеу түрлері мен бағыттары, есеп формасы мен орындау мерзімі көрсетіледі. Докторантурада оқитындардың жеке жұмыс жоспарын докторанттың екі ғылыми кеңесшілері бекітеді. Қажет болған жағдайда жеке жұмыс жоспары жыл сайын өзгертіліп отыруы мүмкін.

5.3.10Докторанттың ғылыми басылымдарының жоспарында басылымдардың тематикасы, жұмыс басылымға жіберілетін ғылыми басылымдардың атаулары, басылымдардың жұмыс мерзімдері болуға тиіс.

5.3.11 Оқитындардың ғылыми іс-тәжірибесінің мақсаттары мен мәселелерін айқын көрсететін бағдарламаны, тәжірибе базасының сипаттамасын, іс-тәжірибеден өтудің мерзімдері мен есеп формаларынан тұрады.

5.3.12 Педагогикалық және ізденушілік тәжірибелердің жоспары тәжірибе базасының атауынан, тәжірибе бағдарламасынан (орындалатын жұмыс мазмұны мен түрлері), орындау мерзімінен және есеп формаларынан тұруы тиіс.

5.3.13 Докторанттың жеке жоспарын құрастырған кезде міндетті түрде семестрлер аралығындағы докторанттың диссертация бойынша жұмысы мен басылымдық жұмысын қоса ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижесін көрсететін берілген Ереженің 5.4 б. есепке алынады.

5.13.14 Докторанттың атқарған жұмысының көлемі мен сапасын семестр ішілік бақылау ғылыми жетекші мен шығарушы кафедралармен жүзеге асырылады. Университет докторанттарының жеке жұмыс жоспарының орындалуының семестраралық мониторингі ЖООК және ҚББД жүргізіледі.


  1. Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері.

5.4.1. Докторанттың 1-ші семестрдегі ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесі болып мыналар саналады:

- университеттің Ғылыми кеңесінде бекітілген диссертация тақырыбы;

- негізгі іс-шаралар мен оларды жүзеге асыру мерзімдері көрсетілген диссертацияның жұмыс жоспары;

- зерттеудің теориялық базасы болып табылатын, негізгі әдебиет көздерін іріктеу және зерттеу;

- зерттеу заты, обьектісін анықтау;

- докторлық диссертацияның мәселелері мен мақсаттарын құру;

- зерттеудің мүмкін болатын ғылыми жаңалылығын құрастыру;

- компьютерлік техникаларды қолдана отырып өңдеу және мәліметтерді түсіндіру әдістерін таңдау;

- ДҒЗЖ жұмысының нәтижесі бойынша семестрлік аттестациядан өту.

5.4.2. Докторанттың 2-ші семестрдегі ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесі болып мыналар саналады:

- диссертация тақырыбы бойынша заманауи экономикалық әдебиеттің толық талдануы (концепциялар, пікірлер, отандық жетекші және шетелдің экономист-ғалымдарының теориялары, қолданылатын заңнамалық және нормативтік құжаттарға шолу, мәселенің экономика-тарихи аспектілерін қарастыру, таңдалған тақырып бойынша әлемдік тәжірибені баяндау), сонымен қатар автордың тақырыпты өңдеудегі жеке үлесі. Диссертациялық зерттеу тақырыбы бойынша 30% кем емес көлемде теоретикалық және эксперименттік жұмыстарды орындау;

- халықаралық конференция материалдарында 1 кем емес ғылыми басылымның болуы;

- диссертация тақырыбы бойынша 1 ғылыми басылым дайындау;

- ДҒЗЖ жұмысының нәтижесі бойынша семестрлік аттестациядан өту.

5.4.3. Докторанттың 3-ші семестрдегі ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесі болып мыналар саналады:

- диссертациялық жұмысқа арналған фактілік материалдардың жинағы, оған қоса мәліметтер жинағының әдістемесін өңдеу, нәтижелерді өңдеу тәсілдері, диссертациялық жұмысты аяқтау үшін оның анықтығы мен жеткілігінің бағасы. Диссертациялық зерттеу тақырыбы бойынша 50% кем емес көлемде теоретикалық және эксперименттік жұмыстарды орындау;

- Комитет ұсынған басылымдарда кемінде 1 ғылыми басылымның болуы;

- халықаралық конференциялардың материалдарында 1 кем емес ғылыми басылымның болуы;

- ДҒЗЖ нәтижесі бойынша семестрлік аттестациядан өту.

5.4.4. Докторанттың 4 семестрдегі ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесі болып мыналар саналады:

- докторлық диссертацияның 1 және 2 тарауының соңғы мәтінін дайындау, оның ішінде тәжірибелік бөлігі міндетті түрде заманауи компьютерлік техникаларды қолдана отырып өңдеу және мәліметтерді түсіндіру әдістерімен зерттеу заты жағдайының ағымдық талдауы терең және жан-жақты қосылуы керек. Диссертациялық зерттеу тақырыбы бойынша 70% кем емес көлемде теоретикалық және эксперименттік жұмыстарды орындау;

- Комитет ұсынған басылымдарда кемінде 1 ғылыми басылымның болуы;

- халықаралық конференциялардың материалдарында 1 кем емес ғылыми басылымның болуы;

-шетелдік конференциялардың материалдарында 1 кем емес ғылыми басылымның болуы(Scopus компаниясының мәліметтер базасына кіретін немесе импакт-фактор нөлдік емес Томсон Рейтер (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) компаниясының ақпараттық базасы бар мәліметтер бойынша);

- ДҒЗЖ нәтижесі бойынша балл қойылған жылдық бағалаудан өту.

5.4.5 Докторанттың 5 семестрдегі ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесі болып мыналар саналады:

- диссертациялық зерттеу тақырыбы бойынша теоретикалық және эксперименттік жұмыстардың (90% кем емес) маңызды көлемін орындау, оның ішінде қорытынды бөлігі автордың өңделіп, зерттелген мәселені шешу механизмі, зерттеу обьектісін дамыту нұсқалары мен болжамдық бағалары, перспективтік іс-шаралар, оның функционалдық әсерінің жоғарлауына ықпал ететін және т.б. мазмұны болу керек.

- Комитет ұсынған басылымдарда кемінде 1 ғылыми басылымның болуы;

- диссертация тақырыбы бойынша Scopus компаниясының мәліметтер базасына кіретін немесе импакт-фактор нөлдік емес Томсон Рейтер(ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) компаниясының ақпараттық базасы бар мәліметтер бойынша халықаралық ғылыми басылымдарда кемінде 1 мақала шығаруды дайындау және жариялау;

- ДҒЗЖ жұмысының нәтижесі бойынша семестрлік аттестациядан өту.

5.4.6 Докторанттың 6 семестрдегі ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесі болып мыналар саналады:

- докторлық диссертацияның соңғы мәтінін және ғылыми зерттеудің нәтижелерін дайындау, сондай-ақ өткізілген диссертациялық зерттеудің нәтижелері Ғылыми атақ тағайындау ережелеріне сәйкес диссертация тақырыбы бойынша кемінде 7 ғылыми басылымдарда жариялануы тиіс.

5.4.7. Докторант міндетті түрде отандық ғылыми жетекшімен, сонымен қатар шетелдік кенесшімен бірлескен ғылыми басылымдары болуы қажет.


5.5. ҒЗЖ орындалуын бақылау және бағалау.
5.5.1. Докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуге 28 кредит беріледі, оның ішінде 15 кредит докторлық диссертацияны орындауға бөлінеді. ҒЗЖ оқу процесінің аралығында да, одан тыс уақытта да жүзеге асырылады.

5.5.2. Жақсы нәтижелерге жету мақсатында ҒЗЖ ұйымдастыруға түзетулер жасау үшін ұсыныстар әзірлеу, докторанттың жеке жұмыс жоспарының орындалуын қарастыру, диссертациялық зерттеудің фактілік орындалу жағдайын және оның талаптарға сәйкестігін анықтау докторанттың жұмысын бағалап бақылаудың негізгі міндеті болып табылады. Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысын бақылау оның орындалу барысына байланысты жоспарлы және ағымдағы болып бөлінеді.

5.5.3. Ағымдағы жоспарлы бақылау оқу жылы ішінде «Докторанттың ғылыми- зерттеу жұмысын орындауын бақылау» ведомосінде оқу жылы ішінде ДҒЗЖ қорытындысы бойынша 49-100 балдық шкала бойынша, «аттестация/ аттестация емес» қойылған ДҒЗЖ нәтижелерінің қорытындысы бойынша кафедра отырысында талқыланып, анықталған нәтижелер туралы жазбаша есеп түрінде қарастырылады. Бірінші блок бойынша жұмыстың орындалуын бағалау докторанттың ғылыми жетекшілерімен, ал екінші блогы кафедраның ҒЗЖ бойынша жауаптысы мен кафедра меңгеруші жүзеге асырады (1,2,3 Қосымша).

5.5.4. Ағымдағы бақылау жұмыстың кез-келген сатысында жүзеге асырылады және оны докторанттың жетекшісі жүргізеді. Докторант бақылау жүргізу үшін ғылыми жетекшіге қажетті материалдар мен құжаттарды тапсыруы тиіс.

5.5.5. Ағымдағы бақылауды докторанттың жетекшісі келесі формаларда жүзеге асырады:

- орындалған жұмыстардың жекелеген нәтижелері бойынша докторанттың есептері;

- докторанттың жұмысының әрбір кезеңінде дайындық деңгейін бақылау;

- орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша on-line әнгімелесу;

-докторанттың шетелдік кеңесшілерінің арнайы курстары бойынша жұмысын бағалау.

5.5.6. Жоспарлы бақылаудың нәтижелері семестрдегі докторанттың жұмысы туралы кейінгі қорытындыларда ескеріледі.

5.5.7. Теріс қорытынды мына жағдайларда қабылдануы мүмкін:

- докторанттарға қажетті есептің материалдарын бекітілген күнде себепсіз бермеу ;

- ҒЗЖ блоктарының толық көлемде орындалмауы;

- қажетті ғылыми-зерттеу нәтижелерінің болмауы (шығарушы кафедра қорытындысы бойынша).

5.5.8. Ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелері жазбаша түрде (есеп) рәсімделіп, ғылыми жетекшісімен бекітілуге тапсырылуы тиіс.

5.5.9. Ғылыми жетекшінің пікірі қойылған ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелері туралы есеп шығарушы кафедра мен ЖООК және ҚББД өткізілуі тиіс.

5.5.10. Докторант әрбір академиялық кезеңнің аяғында өзінің ғылыми-зерттеу жұмысы туралы шығарушы кафедраның отырысында немесе университеттің Үйлестіру кеңесінде есеп тапсырып отыруға міндетті. Қорғау нәтижелері бойынша шығарушы кафедрамен (Үйлестіруші кеңеспен) «аттестация/аттестация емес» және докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша сәйкес кредит сандарының игерілуі (игерілмеу) туралы шешім қабылданады.

5.5.11 Семестрлік ҒЗЖ нәтижелерін аттестациялау келесі шарттар бойынша жүзеге асырылады:

- оқудың 1 семестрінде – ғылыми кеңесшілермен келісілген және диссертация тақырыбы бойынша әдебиет көздері бойынша дайындалған диссертациондық зерттеудің кең түрде ашылған жоспарын даярлау (1 кредит);

- оқудың 2 семестрінде – бибилиографиялық тізім даярлау, диссертациондық зерттеу тақырыбы бойынша экспериментік ақпарат жинау (1 кредит) және халықаралық конференция материалдарында 1 ғылыми мақала жариялау (1 кредит);

- оқудың 3 семестрінде - шетелдік іс-тәжірибеден өткен кездегі эксперименталды мәліметтерді жинау мен сараптамадан өткізу (3 кредит), халықаралық конференция материалдарында 1 ғылыми мақала жариялау (1 кредит) және ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған басылымдарда 1 ғылыми мақала жариялау (2 кредит);

- оқудың 4 семестрінде - эксперименталды мәліметтерді жинау мен сараптамадан өткізу (2 кредит), халықаралық конференция материалдарында 1 ғылыми мақала жариялау (2 кредит) және ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған басылымдарда 1 ғылыми мақала жариялау (2 кредит);( ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған басылымдарда 1 ғылыми мақала, Scopus компаниясының мәліметтер базасына кіретін немесе импакт-фактор нөлдік емес Томсон Рейтер (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) компаниясының ақпараттық базасы бар мәліметтер бойынша халықаралық ғылыми басылымдарда 1 мақала дайындау және жариялау);

- оқудың 5 семестрінде – шетелдік іс-тәжірибе жинақтау шеңберінде алынған мәліметтерді интерпретациялау, талдау және сараптама жүргізуге арналған диссертацияның тарауларын орындау (3 кредит), ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған басылымдарда 1 ғылыми басылым жариялау (2 кредит), Scopus компаниясының мәліметтер базасына кіретін немесе импакт-фактор нөлдік емес Томсон Рейтер (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) компаниясының ақпараттық базасы бар мәліметтер бойынша халықаралық ғылыми басылымдарда 1 мақала дайындау және жариялау (3 кредит);

- оқудың 6 семестрінде – докторлық диссертацияның толық мазмұнын дайындап, диссертациондық зерттеудің нәтижелерін рәсімдеу мен шығарушы кафедрада алдын-ала тексеруден өту (5 кредит).

5.5.12 Шетелдік іс-тәжірибеден өту шеңберінде шетелдік жоғары оқу орнындағы жұмыс 1 айдан асқан кезде докторантқа докторлық дисссертацияны орындауға 2 кредит бөлінеді.

5.5.13 ҒЗЖ жылдық нәтижелерінің аттестациясы келесі шарттар бойынша жүзеге асырылады:

- оқудың 1 жылында – диссертациялық зерттеу тақырыбы бойынша 30% көлемінде теоретикалық және эксперименттік жұмыстарды орындау (1 тарау) және халықаралық конференция материалдарында 1 ғылыми мақаланың жариялануы (3 кредит);

- оқудың 2 жылында – диссертациялық зерттеу тақырыбы бойынша 70% кем емес көлемде, шетелдік іс-тәжірибеден өту уақытындағы теоретикалық және эксперименттік жұмыстарды орындау(1,2 тарау), халықаралық конференция материалдарында 1 ғылыми мақаланың жариялануы, ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған басылымдарда 2 ғылыми мақаланың жариялануы (12 кредит);

- оқудың 3 жылында диссертация тарауларының 100 % орындалуы, ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған басылымдарда 1 ғылыми мақаланың жариялануы, диссертация тақырыбы бойынша Scopus компаниясының мәліметтер базасына кіретін немесе импакт-фактор нөлдік емес Томсон Рейтер (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) компаниясының ақпараттық базасы бар мәліметтер бойынша халықаралық ғылыми басылымдарында 1 мақала жариялау(барлығы 13 кредит).

5.5.14 Диссертациондық зерттеу нәтижелері бойынша аттестацияланбаған докторанттарға, ақылы төлем негізінде жазғы семестр шеңберінде игерілмеген кредиттерді игеруге жол беріледі.6. Шығару және тарату. Аталған ереже кафедралардың меңгерушілеріне, Жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім беру департаментінің қызметкерлеріне жіберілуі тиіс.

7. Құжаттау (немесе сақтау). Тіркеу, есебін жүргізу, көбейту, жіберу және сақтау ДП-2 «Құжаттаманы басқару» сәйкес жүзеге асырылады. Ереженің түпнұсқасы СДД, көшірмелері кафедраларда, Жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім беру департаментінде сақталады.

Келісім парағы


Лауазымы

Аты,тегі-жөні

Келісілген күн

Қолы

Қосымша 1Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысын (ДҒЗЖ) бағалау критериі

1 блок – Өткізілетін зерттеу тақырыбы бойынша орындалған жетекшінің тапсырмалары

бағалау


1

Докторлық диссертация жазу және ҒЗЖ өткізу бойынша ғылыми жетекшінің ұсыныстарын орындау дәрежесі

49-100

2

Докторлық диссертация жазу және ҒЗЖ өткізу бойынша шетелдік ғылыми жетекшінің ұсыныстарын орындау дәрежесі

49-100 (шетелдік ғылыми жетекшінің қойған бағасы)

3

Жеке өзіндік жұмыс жоспары бойынша жобаланған іс-шаралардың орындалуын жоба-фактілік бақылау

49-100

1 блок бойынша орташа баға

49-100

2 блок – Ғылыми / эксперименттік - зерттеу

құрамының орындалуы

баға

1

Кафедраның ғылыми тақырыбын орындауға қатысу


49 - 100

2

Университет, кафедра өткізетін ғылыми және ғылыми - әдістемелік семинарларға қатысу

49 - 100

3

Комитет ұсынған басылымдарда ғылыми мақала дайындау және жариялау

49 - 100

4

Scopus компаниясының мәліметтер базасына кіретін немесе импакт – фактор нөлдік емес Томсон Рейтер (ISI Web of Knowledge , Thomson Reuters ) компаниясының ақпараттық базасы бар мәліметтер бойынша халықаралық ғылыми басылымдарда мақала дайындау және жариялау

49-100

5

Халықаралық конференция мәліметтері бойынша ғылыми мақала дайындау және жариялау

49-100

6

Шетелдік конференция мәліметтері бойынша ғылыми мақала дайындау және жариялау

49-100

7

Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, мәліметтерді түсіндірудің және өңдеудің заманауи тәсілдерін қолдану

49-100

8

Ғылыми зерттеу жұмыстың аясына байланысты жобалық құжаттарды және басқа да ережелерді өңдеуге қатысу

49-100

9

Жалпыуниверситеттік ғылыми зерттеулерге, оның ішінде бірлескен ғылыми жобалар мен бағдарламаларға қатысу

49-100

2-ші блок бойынша орташа баға

4-100

1-ШІ ЖӘНЕ 2-ШІ БЛОК БОЙЫНША ҚОРЫТЫНДЫ БАҒА

49-100


ДҒЗЖ бағалау критериі ( семестрлік)

«Аттестация» - диссертация тақырыбы бойынша заманауи экономикалық әдебиеттің толық талдауы (концепциялар,пікірлер, отандық жетекші және шетелдің экономист – ғалымдарының теориялары, қолданылатын заңнамалық және нормативтік құжаттарға шолу, мәселенің экономика – тарихи аспектілерін қарастыру, таңдалған тақырып бойынша әлемдік тәжірибені баяндау) көрсетеді.

Практикалық бөлігі міндетті түрде заманауи компьютерлік технологияларды қолдана отырып өңдеу және мәліметтерді түсіндіру әдістерімен зерттеу затының жағдайының ағымдық талдауы терең және жан-жақты қосылуы керек. Қорытынды бөлігі автордың өңделген зерттелген мәселені шешу механизмі, зерттеу объектісін дамыту нұсқалары мен болжамдық бағалары, перспективтік іс-шаралар, оның функционалдық әсерінің жоғарлауына ықпал ететін және т.б.мазмұны болу керек.

Ғылыми – зерттеутің құрылымы міндетті түрде өзіне диссертациялық зерттеудің тақырыбы бойынша жарияланымдардың толық көлемін қосуы тиіс, сонымен қатар кафедраның ҒЗЖ докторанттардың қатысуының толық (тәжірибелік) нәтижелері.

«Аттестация емес» - диссертациялық жұмыста мәселенің теоретикалық өңдеуінің төмен деңгейі көрсетілген ; мәліметті тәжірибелік талдау байқалмаған, зерттелген сұрақтар бойынша толық ұсыныстар мен қорытындылар жоқ ; жұмыс тараулар арасындағы логикасыз байланыстардың әдебиет көздернің өзіндік компиляциясын көрсетеді.

Ғылыми – зерттеудің құрылымы ешбір тарауда орындалмаған.ДҒЗЖ бағалау критериі (жылдық)

«А–», «А» (90-100) - диссертация тақырыбы бойынша заманауи экономикалық әдебиеттің толық талдауы (концепциялар,пікірлер, отандық жетекші және шетелдің экономист – ғалымдарының теориялары, қолданылатын заңнамалық және нормативтік құжаттарға шолу, мәселенің экономика – тарихи аспектілерін қарастыру, таңдалған тақырып бойынша әлемдік тәжірибені баяндау) көрсетеді.

Практикалық бөлігі міндетті түрде заманауи компьютерлік технологияларды қолдана отырып өңдеу және мәліметтерді түсіндіру әдістерімен зерттеу затының жағдайының ағымдық талдауы терең және жан-жақты қосылуы керек. Қорытынды бөлігі автордың өңделген зерттелген мәселені шешу механизмі, зерттеу объектісін дамыту нұсқалары мен болжамдық бағалары, перспективтік іс-шаралар, оның функционалдық әсерінің жоғарлауына ықпал ететін және т.б.мазмұны болу керек.

Ғылыми – зерттеудің құрылымы міндетті түрде өзіне диссертациялық зерттеудің тақырыбы бойынша жарияланымдардың толық көлемін қосуы тиіс, сонымен қатар кафедраның ҒЗЖ докторанттардың қатысуының толық (тәжірибелік) нәтижелері.

«В–», «В», «В+» ( 75- 89) – теоретикалық сұрақтардың толық көрсетілмеуі, диссертациялық зерттеудің тақырыбына кешендік емес тұрғыдан қарау, ағымдық тәжірибелік мәліметтердің толық талдауының жеткіліксіздігі, жұмыстың теоретикалық және тәжірибелік бөлігінің арасында логикалық байланыстың бұзылуы, жалпы, автордың ұсыныстарының қорытындыларының толық сипатының жеткіліксіздігі.

Ғылыми – зерттеудің құрылымы өзіне кафедраның ҒЗЖ кейбір нәтижелері

қосылған жарияланымдардың толық емес көлемін көрсетеді.

«D», «D+», «С-», «С», «C+» (50-74) – диссертациялық жұмыста маңызды жеткіліксіздіктер болуы мүмкін, яғни : теоретикалық мәселелерді өңдеудегі жанамалықтар, теоретикалық қорытындылардың дәлелдемелерінің болмауы, зерттеу тақырыбын қысқаша қарастыру негізделмеген, төмен тәжірибелік бағалығы, ұсыныстар мен қорытындылардың қолданбалы сипатының болмауы.

Ғылыми – зерттеудің құрылымы тек қана бір немесе бірнеше тарауларда, кафедраның ҒЗЖ бойынша докторанттың жұмысының нәтижелері болмаған.«F» (0-49) – диссертациялық жұмыста мәселенің теоретикалық өңдеуінің төмен деңгейі көрсетілген ; мәліметті тәжірибелік талдау байқалмаған, зерттелген сұрақтар бойынша толық ұсыныстар мен қорытындылар жоқ ; жұмыс тараулар арасындағы логикасыз байланыстардың әдебиет көздернің өзіндік компиляциясын көрсетеді.

Ғылыми – зерттеудің құрылымы ешбір тарауда орындалмаған.

Бағаны таңдау тербеліс амплитудасында А- пен А аралығында, В- пен В аралығында, D мен С + аралығында өткізілетін диссертациялық зерттеудің тақырыбы мен ғылыми / тәжірибелік – зерттеу құрылымының көлемі ғылыми жетекшінің тапсырмаларын орындау дәрежесін анықтайды.

Қосымша 2

Докторанттың есебі

_____________________________________

__ курс ____________ мамандығы бойынша

ғылыми-зерттеу жұмысының орындалуы жөнінде

__ семестр _____________ оқу жылы

1. Ғылыми-зерттеу жұмысы – осы бөлімде көрсетіледі:

1. докторлық диссертацияның орындалуы жөнінде мәлімет (теориялық және эксперименталдық зерттеу шеңберінде орындалған жұмыстың түрі және сипаттамасы, диссертацияның аяқталу дәрежесі (дайындығы), бүгінгі күнге және басқа күндерге орындалған жұмыстың түрлері.)

2. ғылыми конференциялар мен ғылыми еңбектердің жариялануы туралы мәліметтер келесі түрде:
Атауы

Жұмыстың сипаттамасы

Баспахана, журнал, атауы, номері, жылы, беттері

Көлемі (б.б.)

Қосымша авторлар

1

2

3

4

5

6
3. докторанттардың кафедралық ҒЗЖ, университет шеңберінде өткізілетін ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша мәліметтер (ғылыми кафедралық тақырыптарға қатысуы және орындалуы, шаруашылық шарты бойынша ғылыми тақырыптар мен шынайы жобаларға қатысуы, мағлұматтардың дайындығы мен ғылыми, әдістемелік, дөңгелек үстелдерге қатысуы.)


2. ДҒЗЖ орындау бақылануы – бұл бөлімде докторанттың жеке өзіндік жоспар бойынша жұмыс істеу дәрежесіне берілген шешімі және докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысының орындалуын бағалау көрсетіледі.

Докторант (Аты-жөні, қолы)

Ғылыми жетекші (Аты жөні, дәрежесі, қолы)

Кафедра меңгерушісі (Аты жөні, дәрежесі, қолы)


Қосымша 3

Ф.Қ –53–01

ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТДокторанттардың ғылыми – зерттеу жұмысын орындағанын бақылау
Ведомость №____

Топ ____Курс___

Семестр ____Оқу жылы______

Кафедра ___________________

Кридит саны______

Докторанттың

аты-жөні


Сынақ кітабының №

Ғылыми жетекшінің

аты – жөніДҒЗЖ орындаған үшін баға

ДҒЗЖ жауапты тұлғалар қолы

1
2
Оқу тобының орташа балл

Жоғары оқу орнынан кейінгі және

қосымша білім беру департамент

директоры __________________

(қолы)
Тіркеуші_____________________

(қолы)
Ескертпе :

1) 90-нан 100 балл аралығында – «А», «А- » - «өте жақсы» ;

75- тен 89 балл аралығында – «В+», «В», «В- »- «жақсы» ;

0-ден 49 балл аралығында – «Ғ» - « қанағаттанарлықсыз»

2) Ведомостке өзгертулер енгізу жіберілмейді.

Қосымша 4

Ф.Қ – 53–02


Бағалау парағы
________ тобы
Докторант-

тың аты-жөніСынақ кітабының №


Бағалау (критерий бойынша)

Қорытынды

1 блок-Өткізілетін зерттеу тақырыбы бойынша орындалған жетекшінің тапсырмалары


2 блок – Ғылыми / эксперименттік - зерттеу құрамының орындалуы
1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9Танысу парағы
Лауазымы

Аты-жөні, тегі

Күні

Қолы


Достарыңызбен бөлісу:

4-vodnie-rekreacionnie-resursi-dlya-razvitiya-turisticheskih-marshrutov-otchyot-o-nauchno-issledovatelskoj-rabote-po.html
4-voploshennoe-i-nevoploshennoe-ya-r-d-leng.html
4-voprosi-dlya-samokontrolya-metodicheskie-ukazaniya-i-zadaniya-dlya-vipolneniya-domashnej-kontrolnoj-raboti-po-discipline.html
4-voprosi-k-zachetam-po-disciplinam-metodicheskie-rekomendacii-studentu-zaochniku-ekonomicheskogo-fakulteta-na-baze.html
4-voprosi-reabilitacii-i-vosstanovitelnoj-medicini-10-sanatorno-kurortnoe-lechenie.html
4-vosstanovite-iz-privedyonnih-nizhe-prilagatelnih-i-sushestvitelnih-nazvaniya-proizvedenij-russkoj-literaturi.html
 • crib.bystrickaya.ru/i-urovnyu-trebovanij-k-specialistam-dlya-polucheniya-dopolnitelnoj-kvalifikacii-gradostroitel.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplina-ds-05.html
 • assessments.bystrickaya.ru/dzhanni-rodari.html
 • textbook.bystrickaya.ru/instrukciya-po-poisku-i-spasaniyu-v-privolzhskoj-zone-aviacionno-kosmicheskogo-poiska-i-spasaniya-samara-2012-g-stranica-4.html
 • write.bystrickaya.ru/formuli-i-uravneniya-uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-opd-f-menedzhment-dlya-specialnostej.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vii-ekonomicheskij-kontrol-i-totalitarizm-monografiya-perevod-m-b-gnedovskogo-1990-pervaya-publikaciya-voprosi-filosofii.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/pervaya-ot-grazhdanina-k-poddannomu-m-shtaerman-stranica-24.html
 • notebook.bystrickaya.ru/iz-za-mobilnikov-deti-ploho-uchatsya-a-vzroslie-ranshe-vremeni-stareyut.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/proizvodstvo-plavlenogo-periklaza-iz-prirodnogo-brusita-chast-4.html
 • bukva.bystrickaya.ru/nachalo-i-konec-vselennoj-chast-7.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-12-rouz-s-r79-ustrojstvo-pamyati-ot-molekul-k-soznaniyu-per-s-angl.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zhiznennie-pozicii-scenarij-v-zhizni-vzroslogo-cheloveka.html
 • letter.bystrickaya.ru/metodika-kak-nauka-bazovie-kategorii-metodiki-obucheniya-iya-inostrannij-yazik.html
 • predmet.bystrickaya.ru/solovki-14-j-den-devyatogo-mesyaca-chetverica-nachalo-dnya-delo-lis-oborotnej.html
 • holiday.bystrickaya.ru/obshie-svedeniya-ob-obrazovatelnom-uchrezhdenii-stranica-7.html
 • institute.bystrickaya.ru/funkcionalnaya-verifikaciya-poyasnitelnaya-zapiska-k-kursovoj-rabote-po-discipline-vichislitelnie-mashini-sistemi-i-seti.html
 • thesis.bystrickaya.ru/proekti-po-izdaniyu-nauchnih-trudov-d-osnovnoj-konkurs-2008-goda-rossijskij-gumanitarnij-nauchnij-fond-rgnf.html
 • literatura.bystrickaya.ru/rossijskaya-federaciya-g-moskva-109044-ul-krutickij-val-d-14-ofis-107.html
 • doklad.bystrickaya.ru/vechnoj-pamyati-chistoj-i-svetloj-dushi-moego-brata-eliyahu-pogibshego-v-boyu-stranica-4.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/radiatori-medno-alyuminivie-regulus-g-kiev-ul-ya-ivashkevicha-5-of-216.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-discipline-opd-v-01-teplo-i-hladosnabzhenie-dlya-specialnosti-170600-mashini-i-apparati-pishevih-proizvodstv-napravlenie-655800-pishevaya-inzheneriya.html
 • pisat.bystrickaya.ru/uchebnij-plan-ekzamenacionnih-sessij-20102011-uch-goda-studentov-psihologicheskogo-fakulteta-specialnosti-psihologiya.html
 • literatura.bystrickaya.ru/rozhdestvenskie-chteniya.html
 • letter.bystrickaya.ru/monetk-a-stranica-7.html
 • university.bystrickaya.ru/formirovanie-kulturi-zdorovya-uchastnikov-vospitatelno-obrazovatelnogo-processa.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zakon-chuvashskoj-respubliki-stranica-29.html
 • crib.bystrickaya.ru/istoriya-gipsa-i-gipsokartona-gips.html
 • thesis.bystrickaya.ru/pravila-vibora-i-ocenki-prigodnosti-tehnologiya-produktov-obshestvennogo-pitaniya.html
 • write.bystrickaya.ru/g14-otobrazhenie-informacii-operatoru-tehnologu-nergetiki-i-elektrifikacii-ees-rossii-obshie-tehnicheskie-trebovaniya.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-3-problema-organizacii-fyucherskoj-torgovli-v-sovremennih-usloviyah-razvitiya-srochnogo-rinka.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/o-poryadke-i-usloviyah-oplati-truda-rabotnikov-uchrezhdenij-upravleniya-obrazovaniya-administracii-goroda-anzhero-sudzhenska-stranica-3.html
 • knigi.bystrickaya.ru/spisok-predpriyatij-dokumenti-po-lichnomu-sostavu-kotorih-peredani-na-municipalnoe-hranenie-v-arhivnij-otdel-administracii-goroda-po-sostoyaniyu-na-01-01-2010-stranica-11.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/ne-smotrite-na-chasi-u-i-m-sirs-gotovimsya-k-rodam-gl-1.html
 • notebook.bystrickaya.ru/kak-menyayutsya-vremena-goda.html
 • composition.bystrickaya.ru/planirovanie-po-literature-dlya-uchashihsya-11-aklassa.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.