.RU

7. Алтернативни решения и оценка на въздействието им върху ЗЗ „Странджа“ BG0002040 и „Странджа“ BG0001007^ 7. Алтернативни решения и оценка на въздействието им върху ЗЗ „Странджа“ BG0002040 и „Странджа“ BG0001007

Алтернатива на местоположението. По отношение на територията предвидена за реализиране на инвестиционното предложение местата са опредлени при спазване на изискванията за минимално отстояние от съществуваща подстанция, наличност на изградена пътна мрежа и пртедотвратяването на сеч на дървесна растителност и възможно най -добри ветрови условия.

По отношение на нулевата алтернатива липсва алтернативно решение поради това, че липсва друг подходящ терен, с наличието на необходимия за експлоатацията на съоръженията на постоянен и с нужната сила вятър.

Алтернатива на мощността и височината. Направените изчисления са за съоръжения с обща максимална мощност 20 mW, с височина 105м и 90m диаметър на ротора. В процеса на проектиране при прецизиране на ветровите условия и поява на по-усъвършенставани модели е възможно тези параметри да бъдат намалени и очакваните въздействия редуцирани в по-малка степен. С развитие на технологиите, изтичане на амортизационния срок и наличието на достатъчно свободни парични средства ще се пристъпи към монтирането на друг тип съоръжения при които негативните въздействия по отношение на животинските видове ще бъдат по малки.

Алтернатива на броя на ветроенергоийните кули: Броят на предвидените за издигане ветроенергийни кули е определен въз основа на изчисления и определяне на максимално възможния брой на местата подходящи за издигането им. В случая броят им е минимален -по един ветрогенератор в имот .

^ 8 .Заключение за вида и степента на въздействието върху ЗЗ „Странджа“ BG0002040 и „Странджа“ BG0001007.

При изготвянето на Доклада за оценка за степента на въздействието от реализирането на инвестиционното предложение чрез монтиране монтиране на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в ПИ № 062046, 062026, 062053, местност „Големите тумби“, ПИ № 064027, № 064008, местност „Гъдриница” и № 094005, местност „Пътеките”, землище на с. Индже войвода, Община Созопол” върху ЗЗ „Странджа“ BG0002040 и „Странджа“ BG0001007 е използван принципа на превантивността, като предметът на опазване на защитените зони е изведен приоритетно. При реализацията на инвестиционното предложение се очаква запазване целостта на ЗЗ „Странджа“ BG0002040, без разпокъсване, нарушаване и загуба на обитания включени в Директива 92/43 ЕЕС и Директива 79/409 ЕЕС.

Реализирането на инвестиционното предложение не е в протоворечие с предвидените забрани ограничения вписани в стандартния формуляр на защитените зони и заповедта за обявяване на ЗЗ „Странджа“ BG0002040.

Очакваното въздействие върху видовете предмет на защита в зоната ще бъде незначително, без да се подтиска мигрирането и размножението им. Кумулативните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат незначителни, без да се променя съществуващото положение в района предвиден за реализиране на инвестиционното предложение.

Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до фрагментация на популации на видове, предмет на опазване в защитената зона, поради отдалечеността на местообитанията им от района предвиден за реализирането му.

^ 9. Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието и източници на информация.

За написването на доклада са направени предварителни теренни проучвания и наблюдения в района на инвестиционното предложение направени през месец август и септември 2008г от автора на доклада по време на участието му в българорумънския проект „Картиране на значими за опазване на биологичното разнообразие гори в България“ както и през месеците април май и юни 2010г. Използвани са данни събрани при предварителните проучвания за обявяване на ЗЗ „Странджа“ BG0002040 и ЗЗ „Странджа“ BG0001007 описани в стандартния формуляр за събиране на данни и методики използвани при разработване на екологичната мрежа Натура 2000. Използвани са Нормативни документи на МОСВ и МРРБ.

Прогнозите и оценките на въздействието са извършени въз основа на многогодишния практически опит, натрупан при проучването и мониторинга на влажни зони, защитени територии, на редки, застрашени и защитени видове птици в България.

При определянето на възможността на достоверност за гнездене е използвана 16 степенната скала използвана при съставянето на Европейския орнитологичен атлас (HAGEMEUER,BLAIR), и Атласа на гнездещите птици в България (П Янков).

A: Възможно гнездене

1. Вид наблюдаван през размножителния период (РП) в подходящ за гнезденето му биотоп

2. Пеещ/и мъжки, наблюдаван/и поне веднъж през РП

В: Твърде възможно гнездене

3. Двойка, наблюдавана през РП в подходящ за гнездене биотоп

4. Демионстрация от вида на заета гнездова територия през интервал от няколко дни

5. Брачни игри или копулация

6. Посещаване на вероятно гнездово място, полети за смяна на партньорите при мътене

7. Прояви на тревога, подсказващи наличие на малки или гнезда

8. Наличие на мътилно петно по птица, държана в ръка

9. Строеж на гнездо или изкопаване на гнездова камера

С: Сигурно гнездене

10. Демонстриране на силна тревога или демонстриране на ранена птица

11. Празно гнездо или на черупки от яйца

12. Нелетящи малки

13. Възрастни птици, често посещаващи недостъпни места,(скрити гнезда)

14. Пренасяне на храна на малките или на фекални торбички

15. Гнездо с яйца

16. Гнездо с малки


Картен материал

При изготвянето на доклада са използвани скици на ПИ № 062046, 062026, 062053, местност „Големите тумби“, ПИ № 064027, № 064008, местност „Гъдриница” и № 094005, местност „Пътеките”, землище на с. Индже войвода, Община Созопол” и карти на З „Странджа“ BG0002040 и ЗЗ „Странджа“ BG0001007


Литература:

Нормативни документи

Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г; изм. и доп. ДВ, бр.98/2002 г; ДВ, бр.86/2003 г; ДВ, бр.70/2004 г; ДВ, бр.74/2005 г; ДВ, бр.77/2005 г изм. и доп. ДВ бр. 52/06.06.2008 год.)

Закон за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998 г; изм. и доп. ДВ, бр. 98/1999 г; ДВ, бр. 28/2000 г; ДВ, бр.48/2000 г; ДВ, бр.78/2000 г; ДВ, бр. 23/2002 г; ДВ, бр. 77/2002 г; ДВ, бр. 91/2002 г; ДВ, бр. 28/2005 г. изм. и доп. ДВ бр. 65 от 11.08.2006 г.

Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г; изм. и доп. ДВ, бр.88/2005 г; ДВ, бр.105/2005 г. в сила от 1.01.2006 г., бр. 29 от 7.04.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.07.2007 г. (*) - изм., относно влизането в сила, бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г.


Информационни източници

БДЗП. Стандартен формуляр за набиране на данни за специални защитени зони (СЗЗ) за проекто - територии от значение за общността (ПТЗО) и за специални консервационни зони (СКЗ), „Странджа” (BG0001007), Натура 2000. МОСВ.

БДЗП. Стандартен формуляр за набиране на данни за специални защитени зони (СЗЗ) за проекто - територии от значение за общността (ПТЗО) и за специални консервационни зони (СКЗ), „Странджа” (BG0002040), Натура 2000. МОСВ.

Ботев, Б., Ц. Пешев (отг. ред.)1985. Червена книга на НР България, Изд.на БАН,София

Директива 79/409 на Съвета на Европейската икономическа общност от 2.04.1979 г. за опазване на дивите птици.

Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05.1992 г. за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Физическа и социално-икономическа география на България, 2002 г, БАН, София

Бондев, И. Растителността в България, 1991 г, София

Ръководство за определяне на местообитанията от европейска значимост, 2005 г, София

Пешев, Ц, Нанкинов, Д, Пешев, Д. Гръбначните животни в България, 2000 г, София

Костадинова И, С Дерелиев, Инструкция за оценка на защитени зони по чл.7 ал.3 във връзка с чл.6, ал1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, включващи местообитания на видове птици, Костадинова И (съст.) 1997. Орнитологично важни места в България. БЗДП, Природозащитна поредица. Книга 1, БЗДП, София, 176 с.; 2001

Мичев, Т., П. Янков. 1993. Орнитофауна. В: Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Основни доклади, София, т. 1, 585-613.

Нанкинов, Д., С. Симеонов, Т. Мичев, Б. Иванов,1997. Фауна на България, Aves, част II, София, Изд. „Проф. М. Дринов”, БАН, 427 c.

Нанкинов, Д и колектив. 2004. Численост на националните популации на гнездящите в България птици. Зелени Балкани, Пловдив.

Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Основни доклади т. 2. Програма за поддържане на биологичното разнообразие, 1993.

Биоценози с естествено формираща се флора и фауна, толерантни към умерен антропогенен натиск и възможности за съществуване на уникални флористични и фаунистични елементи, Справочник, МОС, 1997 г.

Застрашените животни в България, Академично издателство ”Проф. М. Дринов”, София, 2000 г.

Земноводни и влечуги в България, Издателство „Пенсофт”, 2002 г.

Ловни птици и бозайници в България, Практическо ръководство, Издателство „Пенсофт”, 2001 г.

Орнитологично важни места в България и Натура 2000; Българско дружество за защита на птиците, Природозащитна поредица/ Книга 11

Птиците на Балканския полуостров, Издателство „Петър Берон”, София, 1991 г.

Рътарова Ваня Картиране на значими за опазване на биологичното разнообразие гори в България ; Финален доклад;Българско дружество за защита на птиците, Природозащитна поредица/ Книга 15

Цонев Р, Димова Д, Белев Т, Хабитати, разпространение, площ и алгоритъм за картиране; Преработили: Росен Цонев и Мариус Димитров)

Численост на националните популации на гнездещите в България птици 2004 Екип „Орнитофауна“ към Работна група „Фауна“ по проект на DEPA НАТУРА 2000 в България

Янков П Атлас на гнездящите птици в България; Българско дружество за защита на птиците, Природозащитна поредица/ Книга 10


Изготвил доклада:

/В Вълчанов/


42-organizaciya-vzaimodejstviya-ustrojstv-v-seti-informacionnie-sistemi-v-ekonomike.html
42-osnovnaya-hozyajstvennaya-deyatelnost-emitenta-gosudarstvennij-registracionnij-nomer.html
42-osnovnie-funkcii-i-principi-upravleniya-uchebnoe-posobie-dlya-studentov-obuchayushihsya-po-specialnosti-040201-sociologiya.html
42-osnovnie-pokazateli-effektivnosti-sistemi-teplosnabzheniya-ob-utverzhdenii-programmi-programma-kompleksnogo.html
42-osnovnie-trebovaniya-k-obespecheniyu-sohrannosti-muzejnih-predmetov-v-usloviyah-razmesheniya-ih-v-hranilishe.html
42-osobennosti-realizacii-klientskogo-programmnogo-obespecheniya-i-raboti-polzovatelej.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sbornik-dokladov-i-statej.html
 • holiday.bystrickaya.ru/metodicheskoe-pismo-o-podgotovke-k-shkolnomu-i-municipalnomu-etapam-vserossijskoj-olimpiadi-shkolnikov-po-fizike-v-20102011-uchebnom-godu.html
 • doklad.bystrickaya.ru/volter-znachenie-okolozemnih-nebesnih-tel-dlya-zhizni-cheloveka.html
 • crib.bystrickaya.ru/institucionalnie-osnovi-gosudarstvennoj-sobstvennosti-v-sisteme-nacionalnoj-ekonomiki-v-postkrizisnij-period-08-00-01-ekonomicheskaya-teoriya.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/snegurochka-stranica-3.html
 • credit.bystrickaya.ru/pishevaya-promishlennost-v-sisteme-obespecheniya-prodovolstvennoj-bezopasnosti.html
 • klass.bystrickaya.ru/asfalt-s-rezinovoj-nachinkoj-v-stolice-prodolzhaetsya-eksperiment-s-novim-pokritiem-dorog.html
 • lecture.bystrickaya.ru/4nauki-o-zhizni-41fiziko-himicheskaya-biologiya-osnovnie-issledovaniya-i-razrabotki.html
 • books.bystrickaya.ru/citata-dnya-gazeta-05022009-019-str-4-novosti-9.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/programma-vstupitelnogo-ekzamena-po-priemu-v-phd-doktoranturu-po-specialnosti-6d073100-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zashita-okruzhayushej-sredi.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/predislovie-stranica-25.html
 • doklad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-kursu-informacionnie-sistemi-dlya-studentov-otdeleniya.html
 • tests.bystrickaya.ru/legkie-betoni.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/razdel-9-metodicheskie-rekomendacii-prepodavatelyam-rabochaya-programma-po-modulno-rejtingovoj-sisteme.html
 • turn.bystrickaya.ru/otraslevaya-nauka-nizhnego-povolzhya-v-1945-1950-gg-organizacionnie-osnovi-i-mehanizmi-funkcionirovaniya-24-00-01-teoriya-i-istoriya-kulturi-istoricheskie-nauki.html
 • spur.bystrickaya.ru/marina-vorobeva-maks-fraj.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/referat-na-temu-prichini-padeniya-rimskoj-imperii.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/prikaz-ot-11-11-2011-g-15pr-ovnesenii-izmenenij-v-prikaz-ministerstva-imushestvennih-otnoshenij-irkutskoj-oblasti-ot-28-09-201114pr-4.html
 • textbook.bystrickaya.ru/klassifikaciya-klyuchevih-processov-organov-ispolnitelnoj-vlasti-v-zavisimosti-ot-specifiki-deyatelnosti-i-urovnya-organov-ispolnitelnoj-vlasti-federalnie-regionalnie-municipalnie.html
 • spur.bystrickaya.ru/krupnim-planom-ronald-comer-fundamentals-of-abnormal-psychology.html
 • education.bystrickaya.ru/23-proverka-polnoti-i-pravilnosti-dokumentalnogo-oformleniya-operacij-po-postupleniyu-realizacii-i-prochego-vibitiya-tovarov-i-tari.html
 • textbook.bystrickaya.ru/individualnij-turizm.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sistema-klassifikacii-i-kodirovaniya-tehniko-ekonomicheskoj-informacii-kurs-lekcij-prepodavatel-bondarenko-a-a-ribinsk-2001.html
 • literatura.bystrickaya.ru/spisok-prinyatih-sokrashenij-osnovi-postroeniya-biznes-inkubatorov-moskva-izdatelskaya-korporaciya-logos-1999.html
 • turn.bystrickaya.ru/pedagogicheskoe-issledovanie-po-teme-organizaciya-sistemi-profilnogo-obucheniya-v-obsheobrazovatelnoj-shkole-na-osnove-diagnosticheskogo-podhoda-stranica-11.html
 • assessments.bystrickaya.ru/doklad-npo-o-soblyudenii-tadzhikistanom.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/ponyatie-logiki-eyo-vidi.html
 • college.bystrickaya.ru/34-otnoshenie-k-profsoyuzam-protesti-v-moskve-i-zapusk-mehanizma-politicheskoj-reakcii-56-scenarii-razvitiya-politicheskogo.html
 • spur.bystrickaya.ru/meropriyatiya-v-oblasti-kulturi-v-den-nezavisimosti-rossii-v-hanti-mansijskom-avtonomnom-okruge-yugre-stranica-2.html
 • learn.bystrickaya.ru/evroset-ne-vinovata-monitoring-smi-17-19.html
 • teacher.bystrickaya.ru/gipoteticheskoe-videnie-mira-l-ya-averyanov-pochemu-lyudi-zadayut-voprosi.html
 • letter.bystrickaya.ru/moi-pervie-opiti-s-zhestkoj-vodoj-bregg-p-s-bregg-p-shokiruyushaya-pravda-o-vode-i-soli.html
 • student.bystrickaya.ru/11112010-pskovskaya-oblast-informacionnij-byulleten-tpp-rf-po-voprosam-malogo-predprinimatelstva-v-rossijskoj.html
 • universitet.bystrickaya.ru/strahovanie-finansovih-riskov-chast-11.html
 • letter.bystrickaya.ru/narkomanom-ne-stanet-vashe-dite-esli.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.