.RU

Аможно съ надъ 230 български къщи и 70 турски. Намира се въ подножието на Али-Ботушъ, на истокъ въ подножието на Черна гора и северозападно отъ Стъргачъ. Помина - страница 85/ Яргументацията на владиката, каквато я чета въ писмото ти , за търсене на ново каноническо покровителтво, колкото да е добра и ли колкото и да е слаба и лошя, не може да бъде причина за търсене на това ново покровителство. То се е наложило поради отказа на руския Синодъ.


6/ Отъ нашя национална гледна точка, не виждамъ некаква особена разлика между дветэ, а даже да са и три руски църкви. Важна е афтономията на наща Епархия. ; специялно свободата на Епархията да брани българщината, и най вече поробената българщина.


Верно е че Епархията е подписвала и мемоари за такава защита, дори заедно съ Цен. Комитетъ на МПО. Отъ това сме били всички доволни, затова бехте и главно противъ Андрей.


7/ Ако бехъ знаелъ на времето тия подробности, който съобщавашъ въ писмото ти, сигорно бехъ се решилъ да пишя и самъ на владиката за некой разчснения.но те идватъ до мене сега много късно.; има некой случай отпреди 10 години. Азъ съ него съмъ разменилъ не повече отъ две три писма.


8/ Относно българскиятъ езикъ въ църквитэ. Отпреди години съмъ писвалъ до приятели/между който и свещеници/ , че даже и при най лоши условия , българскиятъ езикъ требва да остане 50% поне въ църквитэ.


^ 9/ И за женските секций отдавна съмъ запитвалъ приятели- защо не се налага да ги има и при църквитэ, когато имиграцията ни не е така голема.


10/ Не се очудвамъ за Отца Василя, че отива съ всекиго щомъ е противъ владиката. Тэ одавна иматъ търкания-знаешъ отъ кога.


11/ Въ връска съ църковни работи тамъ , и въобще въ страницитэ на МПО, като най вероятно явление ще си остане похарчването на триста хиляди долара за правене на нова цълрква, когато на лице сие старата църква /Св. Георги/ А за пропаганда на народната кауза предъ чуждия святъ никога не се събраха нито тридесетъ хиляди долара, специялно за брошури и изложения. А тукъ само едно дружество прахосва триста хиляди долра...бидейки на лице църква.


12/ При всички условия дружествата требва да останатъ единни. Иначе даже и чужди наблюдатели ще подозрятъ, че въ тия историй има некакъвъ страниченъ пръстъ, соченъ противъ МПО всъщностъ.


За единството на дружествата въ МПО постоянно съмъ споменавалъ, въ статий; въ поздрави; въ изявления, въ разговори съ отделни лица. Подържямъ и сега същото.


Пропуснахъ по горе да кажя, че нямамъ понятие за мотивитэ, който са наложили да идва и другъ свещеникъ въ Св. Георги. Изобщо не съмъ въ течение на никакви домашни епархийски нареждания, назначения, уволнения, премествания и прочи.


------------------------------------------


^ ОТНОСНО ДРУГАТА ТВОЯ БЕЛЕЖКА.


1/ ДВЕ СА И ВИНАГИ ТРЕБВА ДА СЕ СМЕТАТЪ КАТО НАЙ ВАЖНИ СЛЕДНИТЕ ГРИЖИ НА МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ ВЪ ЗАПАДА.


^ А/ ДА НАМИРАТЪ СРЕДСТВА И ДА ВЪРШЯТЪ ВЪЗМОЖНО ПО-ШИРОКА ПРОПАГАНДА ПРОТИВЪ ФАЛШИВИКАЦИЙТЕ НА ИЗВЕСТНИ ДЕНАЦИОНАЛИЗАТОРИ, ВРАГОВЕ НА БЪЛГАРЩИНАТА.


^ Б/ ДА СЕ ИЗБЕГВА ВСИЧКО, КОЕТО БИ МОГЛО ДА ПОСТАВИ ПОДЪ ПОДОЗРЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛНОСТЪТА НА МПО СЪ ОГЛЕДЪ НА ИСТОЧНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖЯВИ.


Требва да си спомняме, че най големото членство и съ капитали харватска легална организация въ Съединените Щати/Хърватска Заедница/съ години стоя въ списака на обявените като не сигурни за Щатите организаций. Тоя списакъ бе публикуванъ отъ властитэ. Имаше въ него и разни други организаций. Тая хърватска Организация бе посочена като повлиявана отъ титова Югославия.Минаха години и това и означение биде отменено; но то си остава като записанъ въ архивитэ фактъ.


Всеки нашъ патриотъ требва да разбира отлично, че не бива въ никой случяй да се хвърля съ нищо сенка върху МПО, за да може пропагандата й, а и самата преценка за нея предъ западните власти да остане такава, каквато се знае отъ много години насамъ. Особено требва да се внимава щото никакво замъгляване на нейния образъ да не се допуска следъ втората война и настъпилите поради нея промени.


Лицата, съ който много среди са свикнали да свързватъ моралната отговорностъ на МПО, иматъ дългъ да внимаватъ най-много щото да не се допускатъ нетактичности, за да остане чисто полето ни за пропаганда..........


Мнозина искрено или неискрено, не си даватъ сметка защо Радко, изнесе предъ делегатитэ на конгреса въ 1973 година лошите резултати отъ неспокопсаните визити на некой познати лица отъ Цен. Комитетъ на МПО въ България. Докоснатите лица, като не пожелаха да признаятъ грешката си, взеха да развиватъ смешни теорий, че “те били свободни хора” и пр. Ако некй иска да си остане у дома като чястно лице, и да обяви това по дългъ въ вестника, може да върши каквото си иска. Но когато нетактично пакостятъ на едно народно дело, всекакви исмуквания отъ пръсти теорий са само за бунището.


Какви ли не критики съмъ чувалъ поради идване на некакви гости отъ България при лица отъ вашето дружество. Знаешъ отъ коя посока идваха /пакъ въ вашия градъ/ критиките.


Много правилно е и това що си чулъ отъ други-че особено хора отъ върховетэ на МПО требва добре да помислюватъ като правятъ екскурзийте си изъ България. Тъкмо защото тази теза изнесе Радко., неколко души отъ който нито единъ не познава както се следва същината на нащо народно дело/ създадоха цяла индустрия за клюки, лъжи, клевети, интриганства противъ Радко. Използватъ и факта, че Радко не излиза публично заради грижя пакъ около образа на нашето дело въ чужбина.


^ Но когато се убеди, че мълчянието му може да носи пакостъ тъкмо на това дело, не е чудно и открито да излезне , противъ “индустриалците”

--------------------------------------------


Допускамъ, по точно вервамъ, че статий може да се препечятватъ, но сигорно не се означява вестника.-------------------


Имахъ двама познати отъ Турция/единиятъ лично познатъ одавна;/ а другиятъ запознатъ чрезъ писма. Но и двамата се поминаха Немамъ връска нататъкъ.


Но преглеждането на архиви не може да бъде тайна, това могатъ да го уреждатъ и по откритъ начинъ. Иначе кой гарантира, че самитэ чиновници /архиваритэ/ нема да приказватъ по това?

-----------------

Дружество не бива да се свързва съ работа като съ печятане на книга, по посочените вече съображения въ другата бележка. Некакъ чудновато изглежда; афторътъ тамъ и на почитъ, пъкъ книга се печяти другаде. Кой би повярвалъ че е била открадната отъ афтора и че той хаберъ няма. Всеки ще помисли, че е съ бели конци съшито.


---------------------


Ако имашъ въ вашята страна, странично лице, което да може да се заеме съ печятането,-това е най подходящо.. Но повтарямъ -дружества да не се забъркватъ преко или косвено.

----------------------

Не ми е познато за какви неща сете говорили съ лице, та да става нужда отъ некаво преговаряне. Немамъ понятие за какво става дума


Но и да знаехъ за какво се касае, посочваното отъ тебе лице сметамъ за неподходящо. Не съмъ ималъ кореспонденция нататъкъ, нито по общи, нито по чястни некой въпроси.

-----------------------


Не можеше ли нещо по Блаже да беше ми разяснено презъ лятото, когато той и безъ туй пътуваше.

------------------------


ЗАБЕЛЕЖКА.


Въпроса се отнасяше за писмото което От. Краевъ чете противъ Крисъ Анастасовъ на конгреса 1973 година за посещението му въ България.


Другиятъ въпросъ бе за изнасяне на спомените на Венко Марковски и публикуването имъ на западъ. Разговора съ Христо Завела. Азъ въ писмото си до Р. бехъ посочилъ връските за Венко. Той не удобри мойто предложение. По негова си връска изнесе спомените на Венко и беха побликувани отъ хърватитэ.

----------------------------край.


До Г-на Д-ръ Аспарухъ Исаковъ

Председателъ на Ц.К. при МПО

въ Америка и Канада.


Уважяеми Г-нъ Исаковъ;


Поради зачестилите протести на членове при МПО абонати на Македонска Трибуна и симпатизатори, дължимъ да отправимъ остъръ протестъ къмъ Цен. Комитетъ и редакцията на Македонска Трибуна заради зачестилите статийи реклами въ последната отъ страна българска партизанска група. Това явление предизвиква възмусщението на мнозина.


^ Позволете ни да ви напомнимъ, че вестникъ Македонска Трибуна най родолюбивото дяло на Македонските българи въ Америка и Канада за последните 60 години.


Правеики този вестникъ платформа на българската партизанщина само унижява престижя и достойнството на МПО.


Пресни са спомените въ Торонто, когато хора отъ тази групичка издаваха вестникъ само съ една целъ, да хулятъ МПО и нейнитэ лидери. Бурните събрания на Любенъ Димитровъ и Асенъ Аврамовъ противъ шарлатанитэ на българщината още са пресни въ паметьта ни.


Ний който издържяме материялно и морално вестникъ Македонска Трибуна и народното дело, няма да позволимъ на полуграмотно изгубено божие чедо бившъ партизански доброволецъ и комунистъ който на времето отказа да членува въ МПО защото не вярвалъ въ нея, сега да ни учи на родолюбие и Македонско дело.


^ Нека пазимъ Македонска Трибуна и светиятъ ни идеалъ светъ и чистъ отъ посегателствата на тия който искатъ да ни тикнатъ въ звеното на българскиятъ боклукъ.


Голема причина за упадака на престижя на вестника а съ това и на МПО е причината че отстранениятъ редакторъ Антонъ Поповъ който въпреки решенията на ЦК и конгреса още не е върнатъ на поста му. Отъ това страда само МПО и нейниятъ идеалъ.


^ Надявайки се че ще обърнете сериозно внимание на гореизложеното оставаме ваши въ името на дялото:


Подписали за : МПО Правда Коста Василевъ

^ МПО Победа Никола Михайловъ

МПО Л. Димитровъ Пандо Младеновъ


Молимъ този протестъ да бъде побликуванъ въ вестника.

Бележка.

Този протестъ се отнася до умилкванията на Митко Поповъ около св. Тома Кобаковъ и легионерите около Иванъ Дочевъ.


^ До Д-ръ Аспарухъ Исаковъ, Пред. на ЦК

при МПО въ САЩ и Канада.


Индианаполисъ, Индиана, С А Щ


Относно: Побликуваното въ вестникъ”Македонска Трибуна” брой 2882 отъ 12 Май 1983 година отворена писмо отъ Д-ръ Иванъ Гажевъ, озаглавено “Въ името на истината и справедливостьта.”


^ Уважяеми Г-нъ Председателъ;


Обръщаме се къмъ васъ съ искрено възмущение и гневенъ протестъ срещу съдаржянието на отвореното писмо отъ д-ръ Иванъ Гажевъ и побликуването му въ в. “Македонска Трибуна.”отъ12 Май 1983 година.


Дългъ ни е да ви заявимъ, че въпросното писмо не изразява мнението на членството при МПО и неговите симпатизатори. Д-ръ Ив. Гажевъ си е поставилъ за целъ не да защити, а да хули името, честьта, и достойството на вожда на Македонското Освободително движение-Иванъ Михайловъ, да смути сизнанието на членството при МПО и да обезвери нашитэ братя въ поробена Македония.


Като свободенъ човекъ д-ръ Иванъ Гажевъ има право на лично отношение къмъ Иванъ Михайловъ, ако бе поместилъ писмото си въ в. Нова Македония, който поне никога не е отричялъ , че Иванъ Михайловъ е шевъ на ВМРО, въпреки нападките, който отправя къмъ него.


Ние не знаемъ какво е писалъ “Български Демократически Сговоръ” за Иванъ Михайловъ, но ние знаемъ че повече отъ 50 години светътъ чуваше мнението на Иванъ Михайловъ за положението въ Македония и нейната героична борба отъ “Македонска Трибуна”. Ние знаемъ, повече отъ 50 годининашиятъ любимъ вестникъ проповедва идеята за Свободна и Независима Македония-Швейцария на Балканите” чийто идеологъ е Иванъ Михайловъ. Ние никога не сме забравили, че първоначялната идея за създаването на МПО е била на великия Тодоръ Александровъ но ние също знаемъ, че истинскитэ строители на МПО: Иорданъ Чкатровъ, Асенъ Аврамовъ, Любенъ Димитровъ, Петъръ Ацевъ и всички други кристални българи, изброени отъ д-ъ Гажевъ, беха въ пълна идейна хармония съ Македонското Освободително Движение и политическата програма на ВМРО, чийто архитектъ е Иванъ Михайловъ. По своя замисълъ деянието на д-ъ Гажевъ е ударъ въ гърба на Мак. Осв. Движение и всичко българско. Злото въ случея не е личното отношение на Иванъ Гажевъ къмъ Иванъ Михайловъ, а това, че в. “Македонска Трибуна” стана неговъ изразителъ, отговорностьта за което тежи върху ръководениятъ отъ Васъ Централенъ Комитетъ и редакцията на Македонска Трибуна.

Ние ви заевяваме Г-нъ председателю, че на следващиятъ конгресъ на МПО ще потърсимъ отъговорностъ отъ всички, който преко или косвено са участвали въ деянието на д-ъ Гаджевъ.


Завършвайки ние ще повторимъ думитэ на гордия българинъ отъ Скопие Г-нъ Петъръ Ацевъ, казани предъ 45-я годишенъ конгресъ на МПО и изразяващи мнението и чуствата на членоветэ при организацията и всеки истински българинъ къмъ Иванъ Михайловъ:


“Днесъ, когато наще сърдца туптятъ въ унисонъ съ сърдцето на Македония, съ избликъ на вълнение, който възвисяватъ човешкиятъ духъ, ние испращаме всесърдеченъ приветъ до Иванъ Михайловъ-достойниятъ вождъ на борческа Македония. Съ чуство на народна гордостъ ние приветствуваме благородниятъ народенъ апостолъ, като една лъчезарна пътеводна звезда олицетворява борческия македонски духъ и възвишени морални начяла за правда и човешки правдини. Изразявайки всенародната почитъ къмъ него, въ този тържественъ и незабравимъ мементъ извикваме; Да живее Иванъ Михайловъ достойниятъ народенъ водителъ, мъдриятъ наставникъ и въсторжениятъ правдоборецъ.”


^ Насояваме, г-нъ Председателъ, този нашъ протестъ да бъде поместенъ въ въ в. Македонска Трибуна.

ПОДПИСАЛИ: и подпечятали , Съ Уважение:


За МПО Правда, Предс. Коста Василевъ

Секр. Спиро Христовъ

МПО Победа Предс. Никола Михайловъ

Секр. Димитъръ Ацевъ.

МПО Л. Димитровъ Предс. Пандо Младеновъ

Секр. Христо Вражиновъ.


Забележка.


Противъ тази статия на д-ъ Иванъ Гажевъ се исказаха много българи отъ Европа, Америка , Канада и Южна Америка.


^ РАГОВОРЪ СЪ ИВАНЪ МИХАЙЛОВЪ

ЯНУАРИЙ 14-15-ТИ 1990 ГОДИНА РИМЪ, ИТАЛИЯ.


Това което описвамъ тукъ е описано въ Македоно Български Прегледъ Вардаръ броеве 7-8, 1996 година


На първиятъ Конгресъ на Македонскитэ Братства свиканъ за 5-6 Януарий 1990 година въ софия България азъ и братъ ми Гошо бехме помолени да учястваме и представимъ Македонскитэ Патриотични Организаций въ Америка и Канада. Иванъ Михайловъ като научи за това, поиска на връщане да се отбиемъ въ Римъ и съ насъ да дойде новоизбраниятъ Председателъ Доцентъ Димитъръ Гоцевъ.


^ Преди да престигнемъ въ Римъ Иванъ Михайловъ питалъ неколко пъти “Още ли не са пристигнали.?”


При Иванъ Михайловъ пристигнахме къмъ 5 чяса вечерьта. Той позакъсня малко. Обличяше се съ новъ костюмъ купенъ му отъ Благуна сестрата на Вида, катъ почнала да работи. Костюма е купенъ отъ първата и заплата. Благуна завърши медицина въ София.


ИВАНЪ МИХАЙЛОВЪ въ новъ костюмъ нова риза , връска и обувки. Поздравяваме се единъ съ другъ. Азъ бехъ последниятъ. Внимателно го изгледахъ отъ главата до петитэ, ми казва;Какво ме оглеждашъ? “Искамъ да се уверя ти ли беше тоя отъ когото трепереше некогашъ цялиятъ Балкански Полуостровъ. Прегърнахме се. Бехме си писали често, говорилъ по телефона отъ време на време, но не бехме се виждали.Следватъ имената на присъстващите въ разговора: Ив. М. (Иванъ Михайловъ) ВП (Вида Попова) АП (Антонъ Поповъ) ДГ (Димитъръ Гоцевъ) ПМ (Пандо Младеновъ) ДЗК (Донка Захариева Качяркова дъщерята на Дончо Войвода)


^ ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО ВЪ БЪЛГАРИЯ


Разгледахме некой снимки който бехме донесли отъ София.

ВП за менъ до ДГ гледашъ ли го тоя ?Щеше да е втория следъ Радко (Иванъ Михайловъ), ако не застанеше задъ Бориславъ Ивановъ.


ПМ на Вида Ти на мене постове няма да ми давашъ. Ще си затворишъ малко устата, защото всека нелепостъ която изблювашъ утива ей тукъ. (показвамъ и снимателната машинка.)

^ Вида; Пандо не думай, не дей. (не се обичяхме, бе дива Охридчянка)


ДГ Искамъ поне малко да ви запозная съ това което става въ България, и се реши на Конгреса на братствата 12-параграфъ най важното решениеза българитэ въ Вардарска и Егейска Македония да иматъ еднакъвъ статутъ съ българските граждани. Щомъ дойдатъ въ България да се ползватъ еднакво съ правата на всички българи, за работа, образование, медицинско обслужване презъ време на пребиваването имъ въ страната. Тоестъ дойде въ България той да е равенъ съ всички българи, и да има право да се записва да следва, да си търси работа, да му се даде местожителство тоестъ да го третираме като българинъ, а не като чужденецъ. Това нещо ние ще го изявимъ предъ правителството. Ето това е което можемъ да кажемъ сега. Никогашъ въ една декларация не може да се каже всичко.


^ ВП Доста пропуски има въ декларацията. Ясно е че това е декларация на Македонскитэ Братства въ една комунистическа страна.


ДГ Е сега ти какво искашъ да кажешъ? Да махнемъ комуниститэ. Е да можемъ да ги махнимъ добре, но не можемъ. Става въпросъ, че това което стана въ София сега бе историческо, че следъ 1934 година за пръвъ пътъ Македонскитэ Братства се събиратъ на Конгресъ и до сега не сме се явявали на сцената. Въ сравнение на това което сме били до сега, това е цяла революция.

ВП Азъ ще прочета цялата резолюция.ДГ Сега това е едно. но ако ти бе на конгреса и чу всичко което се говори и изнесе, щеше да видишъ, че работитэ са отишли много по далече.

^ ВП Не не ми е ясно това , разбира се.


ДГ къмъ Иванъ Михайловъ. Схващашъ ли смисала на това явление.

ПМ Какво мислишъ ти чичо Радко (псевдонимъ на Иванъ Михайловъ.) по тая декларациа.?


ИМ За мене е добра, нема нищо излишно или пъкъ погрешно.

^ ДГ Ей какво правите бе. Ей го този юнакъ.(Синътъ на Антонъ и Вида Попови се показа.)


ПМ Това е подаръкъ за тебъ отъ България. Да пораснешъ голэмъ и да бъдешъ уменъ и трудолюбивъ мъжъ.


^ ДГ А за тебъ чичо Радко това е право отъ Щипъ-Щипска ракия. Почерпихме се всички. Иванъ Михайловъ я близна малко и казва. Много е хубава.


ДГ Сметамъ едно, азъ го поставихъ въ народното събрание, но това тепърва ще става. Решението границата да се отвори, между Вардарска, Егейска Македония и България...Щомъ говори български, нема това нема онова, заминавай за България.


^ ИМ Така както си бехме въ турско.

ДГ Ха така като въ турско. Заминавай. Сега това ще е нашиятъ германски вариантъ, австрийски и Молдовски вариантъ , следователно ние сме го турили въ Декларацията. Ето единъ пунктъ. Българитэ отъ Вардарска и Егейска Македония да иматъ еднакъвъ стаутъ съ българскитэ граждани, за работа, медицинско обслужване, образование презъ време на пребиваването имъ въ България. Никой не го закачя, той си е българинъ .


^ ЗА ОМО ИЛИНДЕНЪ.


АП Но по въпроса за онези, който до некъде са убедени, че са Македонсци по народность а не са българи. Сега ще имъ се даде ли право на малцинство.

ДГ Ние не искаме да се занимаваме съ тази тема, защото ние смятаме че е обидно да говоримъ въ България за македонци. Второ не искаме да засягаме въпроса за илинденци, който са 25-26 човека и то тоя който ги води не е отъ Македония

^ АП А кой е тоя Георги Солунски?

ДГ Ами той не е отъ Македония.

ПМ Ами той искаше Автономна Македония.

ДГ Иска права за Македония и Македонцитэ, а той не е отъ Македония. Той е отъ Ковачевци Пернишко

^ АП Но каква Македония търси той въ България

ДГ Въ България търси права за македонците

АП Азъ разбирамъ , че той иска да има афтономна Македония въ България, отделна отъ българитэ.


^ НОВА ПОЛИТИЧЕСКА ОПОЗИЦИЯ ВЪ БЪЛГАРИЯ.


ДГ Пакъ ви казвамъ. Това пакъ си е нагласена сръбска работа. Сега което е куриоза, когато излезоха така да се каже тези неформални неречени демократични сили, наще нови демократи излезоха като предатели. Тэ дадоха сляпа подкрепа на помацитэ. Ние ще ви върнемъ правата, вие сте си мюсолмани. На турцитэ ще ви дадемъ правата да сте си турци, а на наще пиринци, ще ви дадемъ да сте си македонци. Това е опозицията въ България. А кажете ми сега това опозиция ли е?

^ АП Азъ така, само го попитахъ на бързо. Не го прочетохъ внимателно..

ДГ Тия хора искатъ да взиматъ властьта въ България. Ами ако ще е така по добре комуниститэ да са си на власть. Нека тэ да си управляватъ.

ИМ Те иматъ разни интимни идеали и стремежи. Какъ ще ги хармонирашъ и направишъ едно отъ техъ, какъ ще направишъ управници отъ техъ. Мене не мие малко ясно, какъ тия хора могатъ да управляватъ България.

ДГ Работата е тамъ , че и ние не можимъ да си го обясниме. Защото това са хора, който бэха коменклатура на партията, която си ги исключи по различни злоупотреби преди година..2,3 и сега тэ станаха опозиция. Работата е тамъ , че и ние не можемъ да си го обяснимъ, защото това са хора който беха номенклатура на партията, която ги исключи поради злоупотреби, преди година две три и сега станаха опозиция Издигнаха лозунги, сръбски лозунги, и то комунистически лозунги, турски лозунги, сръбски лозунги. Тэ накараха Георги Солунски да излиза на митинги и гледай сега до къде е стигнало невежеството на лозунга:Независимо Македонско дружество Илинденъ, ние искаме права на македонцитэ въ България И отгоре начерталъ черно и червено знаме на ВМРО. Това е невежя просташка работа. Той няма хаберъ. Единъ отива и му казва-Ами това знаме е на българитэ въ Македония-А така ли-посичя го. Следователно ние си имаме работа СЪ ЕДНА НЕВЪЗМОЖНА ТЪПОТИЯ.


^ ИМ А НЕВЕЖЕСТВО, ТЪПОТИЯ И ТО СТОПРОЦЕНТОВО.


ДГ Прощавай Г-нъ Радко че те прекъсвамъ . Сега единъ отъ тия гласа на свободна Европа го хвали и така го лансира даже като бъдащъ президентъ на България-Желю Желевъ.

^ АП А и азъ искахъ това да кажя. Точно за него искахъ да тэ питамъ.


ДГ А това е човекъ който преди време взе тукъ накакви разни брошурки отъ западъ, преписа какво е фашизма. И доказа че и фашизма и комунизма са тоталитарни системи

^ ПМ Че комунизма и фашизма са братъ и сестра, всички го знаятъ.

АП Някой казватъ, че той билъ исключенъ отъ партията и пише за фашизма да удари комунизма.


^ ДГ Не, не , не Антоне слушяй, какво ще ти кажя. Когато той писа тази книга, той си беше въ партията.

АП Не той е билъ на заточение въ селото на жена си.

^ ДГ Това го направиха следъ това, легенди му измислятъ следъ това.

АП Това той ми каза по телефона когато говорехъ съ него. Той каза че, билъ въ селото на жена си, по телефона ми го каза.


ДГ Сега съ неговия рецензентъ Проф. Никоилай Генчевъ сме въ една катедра той казва-Ако азъ знаехъ, че тоя идиотъ е такъвъ мръстникъ, и не знае че е българинъ азъ никогашъ нямаше да го представя, за дипломна работа. Щомъ не знае че е българинъ-Сега тоя Желю Желевъ на 28 Декемврий (1989 година) дава изявление предъ скопски коренспондентъ и тоя го пита, сега въ България се дава свобода на помацитэ, на турцитэ на гагаузитэ, на еврейтэ, какъ стой въпроса съ македонсцитэ?-На тэхъ казва пълна свобода, ще си иматъ малцинствени права, така както си се полага. Точно на Нова Година по телевизията въ Скопие, го дава че той признава че има македонска нация, и че ако той ( Желю Желевъ) дойде на власть въ България на Македонска нация ще и се даде пълни права-Взехме ние решение на конгреса.


^ ПМ Искахме му да разясни да обесни или опровергае казаното по телевизията въ Скопие.

АП Той не е разяснилъ за какви права става дума.


ДГ Това гръмна изъ цяла България. Хората се наежиха-Ние на конгреса взимаме решение-(Защото по негови хора, той ни испрати хаберъ)- Тэ са ме фалшифицирали-Ние взехме решение-Да излезе въ пресата въ печята, или по телевизията и опровергае това, което твърди скопската телевизия. Защото той ни прати хаберъ-Че тэ са ме фалшифицирали. Да излезе въ печята, да излезе по телевизията и да пише два реда-Скопския кореспондентъ ме е изопачилъ, азъ не съмъ казалъ такава работа, македонци няма. Има македоински българи-Той до сега не е излезалъ съ такова опровержение-Азъ въ народното събрание също питахъ, тамъ беше и той-Казахъ Г-Нъ Желю Желевъ требва да стане и да онясни на българскиятъ народъ-Казалъ лие това което се съобщи по ТВ-то и радиото въ Скопие и Нова Македония или не- Той не иска да вземе думата. Следователно това ли ще е бъдащиятъ президентъ на България-Той се е предалъ още на зелено, преди да дойде на власть.


^ ИМ Отъ кое место е той.

ДГ Отъ Северна България. Отъ къде точно не знамъ. Няма значение, но това е опозицията ни и той минава за лидеръ-Единствениятъ просветенъ човекъ, който ги е отрязалъ скопяни е Петъръ Беронъ. Защото скопския е отишълъ и при него и той му казалъ-Слушяй не ме занимавай съ глупости такава нация и езикъ няма, това са българи и азъ това нещо не мога да ви правя.-Търсихме начинъ да се свържимъ съ него и му брагодаримъ и го поздравимъ, но неможяхме да го намеримъ.


^ ВП Азъ ще ти кажа, какъ ще го намеришъ.

ДГ И азъ ще го намеря, но катъ се върна.

ИМ Сега по какъвъ случяй стана това исказване.


ДГ А нали следъ като излезе решение да се върнатъ турцкитэ имена дигна се народа на манифестация и наложи този въпросъ да се обсъжда 10 дена въ Народното събрание, да се искажятъ различни хора-Дали да се върнатъ и подъ каква форма.

^ ИМ Само депутати -Или и други можеха да се изказватъ?

ДГ Не само депутати, а и други граждани отъ цялата страна. И по тоя пътъ и азъ се явихъ като Председателъ на Македонскитэ Културни Братства-Иначе тамъ не ти даватъ да припаришъ Това беше за сега. За въ бъдаще само богъ знае , какъ ще се оправятъ тиа работи. (сложена бе вечеря, разговора мина въ домашни разговори.)


^ ПМ Чичо Радко, чякай да ти дамъ некой работи отъ София-Не тия , тия ми ги дадоха за Македонска Трибуна.-

ИМ Общо взето авата не е лошя. Авата е повече да я приемаме отъ колкото да я отбягваме или неприемаме.

^ ПМ Направи ми хубаво впечетление, че и въ България и въ Македония духътъ е запазенъ и въ старитэ и въ младитэ

ИМ Това което виждамъ не е старо, а може и отъ хубаво по хубаво да дойде. Но много по хубаво отъ колкото преди една година.

^ ПМ Естествено, преди три месеца даже. нещата така бързо се променятъ.


ВП Нали Радко въ споменитэ си така често споменаваше, България да се дадътъ демократични права на Македонскитэ българи и правото имъ да се пресъздадътъ Македонскитэ Културни дружества.

ПМ Това съ години и ние сме го препоръчвали къмъ организиране и сдружяване на Македоската Имиграция въ България, отново ще вдъхнови българитэ въ Вардарска и Егейска Македония.

(Когато другитэ готвеха вечерята, азъ бехъ седналъ срещу Иванъ Михайловъ и му испяхъ нежно песеньта “Орли се виятъ надъ Куманово и предсказуетъ война ке биде. Кажи бре кажи Ванчьо Михайловъ чия е земя Македония.” Цялъ животъ съмъ пялъ въ ученически, военни и църковни хорове. Никогашъ не бэхъ си почуствалъ гласа толкова чистъ ясенъ, гладъкъ. Казахъ му -Чичьо Радко, това е най популярната песень сега вътре и вънъ отъ Македония.-

^ ИМ Радва ме. Песеньта, винаги е била , най добриятъ крепителъ на духа на народа. Това което народа пее , и врага предъ него немее.

ПМ Чичо Радко носи се слухъ, че си завещалъ архива, твоятъ и на ВМРО на Ватиканската библиотека.-Изгледа ме съ единъ остъръ погледъ и ми казва -На кой на тия курви ли ? попари ме съ тоя отговоръ. Никогашъ не бехъ очяквалъ отъ него такова исказване.


ДКЗ Нещо за племенницата на Борисъ Дранговъ, леля Пърса Димитрова(Резнакова) Тя говореше винаги за васъ. Преди да сте напуснали България сте и гостували за неколко дена.

^ ИМ Коя е тази племенница на Дранговъ

ДКЗ Една висока,много мила симпатична жена.

ИМ Не знамъ що стана съ нея. Това което казвашъ е верно.

ДКЗ Тя почина преди 10 години. И по това време тя ви е запознала съ нейни блиски. И следъ катъ си сте си заминали вестницитэ излезли съ снимката ви , съ съобщение, Търси се Иванъ Михайловъ.

ИМ Да спомнямъ си , съобщението на полицията да се хване живъ, или да се убие съ дадена награда. Азъ се бръснехъ при единъ берберинъ и чета всичко туй. Бръснара ме бръсне и дискусираме съ него съобщението на полицията, че който го убие ще има награда, съобщението гласеше: “който го знае или познава да го застреля” А той разбойника въ ръцете му.

ДКЗ Въ този вестникъ вие сте вече напуснали Гложени. една учителка, на Митко баба му , вижда вестника и тя ви познавала и тичя и вика този човекъ беше у насъ. Тя вика”да беше и си замина.”


ИМ Този човекъ , при когото бехъ, знаеше точно кой съмъ, но нали сме приятели-Хората който се беха погрижили за менъ знаеха всичко около менъ. После са разбрали отъ вестниците, но те викатъ на приятелска база и други е имало тукъ. Отъ Сърбия е имало тукъ бегалци, който беха гонени и беха противъ властьта. Но все едно народа прие и укри и менъ и другитэ Въ София и около София и после въ централна България най свободно и спокойно си се движехъ.


^ ПМ Чичьо Радко , когато напуснахте България презъ къде минахте, презъ Бургасъ ли?

ИМ Чякай да си спомня.

ПМ Следъ 19 Май 1934 година.

ИМ Черновски тамъ където е билъ и на Ивойлъ татко му.
ИМ Отъ тамъ обче не по посока на Черно Море, а както Черновски каза. Азъ направихъ обратно, върнахме се по посока на границата, която бе на 8 киломатра и презъ нощьта минахме границата съ жена ми като ходехме пешя, а следъ това въ едно село се предадохме.

^ ПМ Кой бе тогава последниятъ човекъ, който ви испрати отъ България до турската граница.

ИМ Съ менъ дограницата май човекъ немаше. Но имаше една група. А лани имаше тукъ единъ човекъ, който тогава било младо момче, но не му помня името.
АП Д-ръ Ивойлъ Стефановъ, Ивойлъ, Ивойлъ.
ПМ Менъ ми е казано отъ Янаки Королевъ, че предишната вечерь преди бягството Ви, съ него и пом. начялника на полицията въ Бургасъ сте пили кафе въ центъра на града. Янаки обичяше да говори доста за този случяй.

^ ИМ Да спомнямъ си го името. Единъ слабичекъ, енергиченъ мъжъ.

ДКЗ Ами Пандо И Гошо Младенови, като дойдоха отъ конгреса въ Гложени се уговорихме отъ тамъ и азъ да дойда съ техъ при васъ и да се видимъ-О Боже доживяхъ този денъ, да ви видя живъ и здравъ, дай боже да поживеете още дълго да сте все така здравъ и живъ и съ високъ духъ. Съ вашето име живее и цяла Македония.


ПМ Ами дойдохме на поклонение. Тукъ е нашиятъ Ерусалимъ. Не е лъжя. Всеки който се е срещалъ съ васъ, съ такава гордостъ и любовъ къмъ васъ говори. Ами той и неговото име са ни крепили съ десетилетия. Спомнамъ си единъ отъ наще родолюбци отъ южна Америка Бранко Димитриевъ роднина на Мара Бунева на последния конгресъ (на МПО) въ Торонто, бе ги събралъ вардарци и имъ казва-”Бре деца, кога бегахме отъ Македония знаехме само три неща ВМРО, Ванчьо Михайловъ и Бугари. Шо става сега, некой търнали съ сърбоманите?

5-fizicheskaya-kultura-i-sport-svodnij-doklad.html
5-forma-dokumentov-po-elektroprovodkam-instrukciya-po-oformleniyu-priemo-sdatochnoj-dokumentacii-po-elektromontazhnim.html
5-formi-tekushego-promezhutochnogo-i-rubezhnogo-kontrolya-rabochaya-programma-po-discipline-koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya.html
5-forum-novikov-a-a-chastnaya-i-obshestvennaya-zhizn-rimlyan-p-giro.html
5-funkcii-filosofii-ee-mesto-v-duhovnoj-zhizni-obshestva-uchebnoe-posobie-rekomendovano-ministerstvom-obshego-i.html
5-funkciya-hristianstva-29-ii-otveti-na-nekotorie-voprosi-30-stranica-30.html
 • shpora.bystrickaya.ru/vpraktike-stran-s-razvitoj-rinochnoj-ekonomikoj-vihod-iz-krizisnih-situacij-vsegda-nachinaetsya-so-znachitelnogo-investirovaniya-v-innovacionnie-processi-eto-obesp.html
 • spur.bystrickaya.ru/mchs-organizovalo-goryachuyu-liniyu-dlya-rodstvennikov-pogibshih-upravlenie-mchs-rossijskie-smi-o-mchs-monitoring-za-14-oktyabr-2011-g.html
 • pisat.bystrickaya.ru/szhatie-ishodnogo-teksta-metodicheskie-rekomendacii-dlya-ekspertov.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/kristofer-kilhem-amerikanskij-uchitel-jogi-mnogie-godi-praktikuet-ih-on-prosto-podrobno-i-polnostyu-opisivaet-ih-dopolnyaya-svoimi-sobstvennimi-soobrazheniya.html
 • tests.bystrickaya.ru/m-n-zagoskin-blagorodnij-teatr-stranica-3.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/statya-nalogovoe-zakonodatelstvo-respubliki-kazahstan.html
 • grade.bystrickaya.ru/obshie-polozheniya-vskritiya-konvertov-s-zayavkami-na-uchastie-v-otkritom-konkurse.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zagalna-harakteristika-oborotnih-koshtv-pdprimstva-chast-6.html
 • notebook.bystrickaya.ru/kniga-i-a-gundarova-imeet-vesma-mnogoobeshayushij-podzagolovok-puti-preodoleniya-demograficheskoj-katastrofi-v-rossii-avtor-beret-na-sebya-osobuyu-otvetstvennost.html
 • crib.bystrickaya.ru/grazhdanskij-kodeks-rossijskoj-federacii-stranica-3.html
 • spur.bystrickaya.ru/kurdyumov-umnij-sad-i-ogorod.html
 • lecture.bystrickaya.ru/67-svedeniya-o-razmere-debitorskoj-zadolzhennosti-ezhekvartalnij-otchet-otkritoe-akcionernoe-obshestvo-centralnaya.html
 • assessments.bystrickaya.ru/biblioteki-respubliki-komi-bibliograficheskij-ukazatel-siktivkar.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/chelovek-mayatnik.html
 • notebook.bystrickaya.ru/kniga-borisa-akunina-iz-serii-priklyucheniya-erasta-fandorina-stranica-24.html
 • universitet.bystrickaya.ru/struktura-predmeta-programma-4-klass-russkij-yazik-literaturnoe-chtenie.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-konferencii-zimnyaya-vojna-1939-1940-gg.html
 • grade.bystrickaya.ru/nochnih-volkov-vivedut-na-svet-monitoring-smi-20-21.html
 • literature.bystrickaya.ru/chast-tretya-posvyashaetsya-anne-grigorevne-dostoevskoj.html
 • literatura.bystrickaya.ru/rodzher-bekon-v-v-sokolov-redaktor-sostavitel-pervogo-toma-i-avtor-vstupitelnoj-stati.html
 • tests.bystrickaya.ru/lekcii-po-ritorike-chast-9.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/pust-zagremyat-vojni-peruni-ya-v-etoj-pesne-virtuoz.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/lovushka-revnosti-aleksandr-nikolaevich-medvedev-irina-borisovna-medvedeva.html
 • nauka.bystrickaya.ru/v-manere-labryujera-andre-morua.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/programma-prednaznachena-dlya-prepodavatelej-vedushih-dannuyu-disciplinu-uchebnih-assistentov-i-studentov-napravleniya-030600-62-istoriya.html
 • crib.bystrickaya.ru/kafedra-sovremennogo-russkogo-yazika-i-metodiki.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/spisok-mezhdunarodnih-organizacij-uchebnoe-posobie-chast-i-penza-iic-pgu-2010-udk.html
 • writing.bystrickaya.ru/analiz-zatrat-na-proizvodstvo-chast-3.html
 • essay.bystrickaya.ru/ekonomicheskoe-razvitie-i-ekologicheskij-faktor.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/kontrolnaya-rabota-po-selskomu-hozyajstvu.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-16-bitva-s-drakonami-nik-gorkavij-astrovityanka.html
 • desk.bystrickaya.ru/polozhenie-ob-oblastnoj-distancionnoj-olimpiade-po-pedagogike-i-psihologii-s-voprosami-chastnih-metodik-po-specialnosti-050144-doshkolnoe-obrazovanie-obshie-polozheniya.html
 • doklad.bystrickaya.ru/v-s-bezrukova-osnovi-duhovnoj-kulturi-stranica-50.html
 • spur.bystrickaya.ru/l-farabi-atindai-azu-filosofiya-zhne-sayasattanu-fakultet-dntanu-zhne-mdeniettanu-kafedrasini-magistratura-blmn-student-bdhamitov-badulet-buddizm-etikasi.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/48-zhilih-domov-bilo-obestocheno-v-rezultate-dtp-v-novosokolnikah-pskovskaya-lenta-novostej-24082005.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.